top of page

กฎหมายกรมเจ้าท่า

การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง

คำสั่งกรมเจ้าท่าที่506๒๕๖๐การกำหนดประเภทการใช้เรือ

คู่มือการปฎิบัติงานการวัดขนาดเรือประมง

ระเบียบกรมเจ้าท่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ การทำเครื่องหมาทยที่แสดงอัตลักษณ์เรือ และการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส พ.ศ. 2562

bottom of page