top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThai Sea Watch Association

ทางออกปัญหาอ่าวบ้านดอน บังคับใช้กฎหมายยึดคืนคอกหอยเป็นพื้นที่สาธารณะกำหนดกติกาใช้ร่วมกัน

อัปเดตเมื่อ 30 ก.ค. 2563เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (14 มิ.ย.) ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาและทางออกการจัดการพื้นที่สาธารณะทางทะเลอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริเวณอ่าวบ้านดอน ระหว่างกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการผู้เลี้ยงหอยแครง จากนักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ และภาคประชาสังคมภาคใต้ โดยมี ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ ดร.เพ็ญนภา ดร.ประวีณ จุลภักดี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นายพัฒนพงศ์ ปลื้มพัฒน์ ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการมูลนิธิภาคใต้สีเขียว นายกฤษดา ขุนณรงค์ ทนายความ นายสมาแอ เจะมูดอ นายกสมาคมพื้นบ้านแห่งประเทศไทย นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย และที่ปรึกษาอธิบดีกรมประมง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีชาวประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน นักกฎหมาย นักการเมือง สื่อมวลชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวบ้านดอน


โดยผู้ร่วมเสวนาเวทีวิชาการวิชาการ เรื่อง ปัญหาและทางออกการจัดการพื้นที่สาธารณะทางทะเลอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี มองว่า ทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับผู้เลี้ยงหอยแครงอ่าวบ้านดอนนั้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยจะต้องบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับในการบังคับใช้กฎหมายยึดคืนพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน เพื่อนำมากำหนดกติกาในการใช้พื้นที่ร่วมกันให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมองว่า การแก้ปัญหาอ่าวบ้านดอนไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายบังคับเพียงอย่างเดียวได้ จะต้องนำหลักรัฐศาสตร์และความเป็นชุมชนเข้ามาร่วมด้วย รวมไปถึงมองว่าในระดับจังหวัดไม่สามารถที่จะยุติปัญหาได้ น่าจะใช้กลไกการแก้ปัญหาในระดับชาติ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานขึ้นมาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้ง และสร้างเครือข่ายอ่าวบ้านดอนจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้จบสิ้นโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่การฟ้องร้องระหว่างผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง กับชาวประมงพื้นบ้าน

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ที่ ส.ร.ท 001/2566 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations fo

สมาคมรักษ์ทะเลไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง 📍หน้

bottom of page