top of page

 " สตูล "

15.jpg
ตัดสินคดีปากบารา สตูล.jpg
แจกของช่วยเหหลือโควิด-19 สตูล.jpg

การประชุมแกนนำเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล

117781721_3409246545781738_6732759379139

ยินดีกับวิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา

ได้รับคัดเลือกเป็น ”สถาบันเกษตรกรดีเด่น”

ร้านคนจับปลาสตูล.png

การเสวนา “แนวทางการบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรประมงจังหวัดสตูล”

เสวนาสตูล05_11_2563.png
ร้านคนจับปลาสตูลสัมภาษณ์รายการของช่องเวิ

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

ประจำปี 2563 ได้มาตรวจประเมินและคัดเลือก ร้านคนจับปลาสตูล

วันนี้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถ

การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหารทะเล

ให้ได้มาตรฐานบลูแบรนด์ (Blue Brand Standard)

118347841_3444599188913140_7096920747499
bottom of page