top of page

ประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562

ประกาศกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่2)พ.ศ.2562

ประกาศกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560

bottom of page