top of page

กฎหมายกรมประมง

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

คู่มือปฏิบัติงาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทำประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง

ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง 2563-2564 พ.ศ.2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2562

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ.2563

ประกาศกรมประมง เรื่องเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่การทำการประมงต้องปฎิบัติและกำหนดแบบคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง พ.ศ.2563

ประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ.2558

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

ระเบียบกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563

ระเบียบกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2561

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. 2562

bottom of page