ค้นหา
  • Thai Sea Watch Association

ไฟล์ E -book หนังสือจากวิจัยภาคสนาม คัดสรร 4 เล่ม


หนังสือคัดสรรจากวิจัยจากภาคสนามโดยสถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเลไทย 4 เล่ม


  1. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี2.พัฒนาการการขับเคลื่อนของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


3.การศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยซั้งกอ (บ้านปลา) หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา4.ศึกษารูปแบบการจัดตั้งร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชดู 244 ครั้ง0 ความคิดเห็น