top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThai Sea Watch Association

ไฟล์ E -book หนังสือจากวิจัยภาคสนาม คัดสรร 4 เล่ม

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย. 2565


หนังสือคัดสรรจากวิจัยจากภาคสนามโดยสถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเลไทย 4 เล่ม


  1. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี2.พัฒนาการการขับเคลื่อนของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


3.การศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยซั้งกอ (บ้านปลา) หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา4.ศึกษารูปแบบการจัดตั้งร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช

ดู 358 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ที่ ส.ร.ท 001/2566 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations fo

สมาคมรักษ์ทะเลไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง 📍หน้

bottom of page